Skutečně výsledky dětí ve studiu klesají?


Jak plyne Äas, zdá se nám, že úroveň vzdÄ›lání v naší zemi se snižuje. Maturitu má dnes v podstatÄ› každý a dostat se na vysokou Å¡kolu také není problém, aÄkoliv dříve to byl obrovský úspÄ›ch. NehledÄ› na to se vÅ¡ak zdá, že studijní výsledky žáků klesají. Proto jsou také snižovány nároky, které jsou na nÄ› kladeny, Äímž vzniká generace hloupých lidí s vysokým vzdÄ›láním. Takto si to alespoň nÄ›kteří lidé pÅ™edstavují. Problémem je pak údajnÄ› to, že dneÅ¡ní dÄ›ti se neuÄí tolik, jako tomu bylo kdysi, a látka je mnohem jednodušší.

 

dítÄ› na poÄítaÄi

 

Když se vÅ¡ak skuteÄnÄ› podíváme na uÄivo a sylabus, zjistíme, že tomu tak není. Ve skuteÄnosti se toho chce po dÄ›tech daleko více než kdy pÅ™edtím. Dnes již například nestaÄí, že existuje praktická a ústní maturita. Nutné je také napsat maturitní práci na zadané téma – a to rozhodnÄ› není jako slohová práce, kterou známe z dřívÄ›jÅ¡ka.

 

Také na základních Å¡kolách je kladen vÄ›tší důraz na to, aby dÄ›ti zvládaly metodiku, nejen odříkávání dat. Namísto memorování básniÄek tak musí díla rozebírat, vÄ›dÄ›t, co jím chtÄ›l autor říci. To znamená skuteÄnÄ› pochopit daný text, což pro nÄ›koho v tomto vÄ›ku není rozhodnÄ› jednoduché.

 

matematický příklad

 

PÅ™idat také můžeme mnohem intenzivnÄ›jší výuku jazyků. Zatímco dříve se na základní Å¡kole uÄil jeden jazyk, a na stÅ™ední se pÅ™idával případnÄ› druhý, dnes se dÄ›ti již od první třídy uÄí dva cizí jazyky. A pokud jsou si podobné, snadno se může stát, že se jim budou plést.

 

RozhodnÄ› se tedy nedá říci, že by dneÅ¡ní generace byla hloupÄ›jší, naopak. Pouze nároky, které jsou na dÄ›ti kladeny, se podstatnÄ› zvýšily. OstatnÄ› si to můžeme vyzkouÅ¡et sami. Podívejte se do uÄebnice svého dítÄ›te, a pokuste se vyÅ™eÅ¡it nÄ›kterou z úloh, které tam najdete. Zjistíte, že to není tak snadné, jak by se mohlo zdát. A ne, výmluva, že už jste nÄ›kolik desítek let ze Å¡koly, rozhodnÄ› nefunguje – základní matematické Äi jiné principy bychom mÄ›li znát i po letech. Nikdy totiž nevíme, kdy je budeme potÅ™ebovat.